H&H puhtauden­hallinta yhdistää perin­teisen siivous­liike­toimin­nan, asian­tuntija­palve­lut sekä digi­tali­saation tuomat mahdol­lisuudet ainut­laatui­seksi palvelu­konsep­tiksi. Olemme mukana kai­kissa raken­­nuksen elin­­kaaren vai­­heissa vastaa­­massa puhtau­­den­hallin­­nan vastuul­­lisesta suunnit­­telusta, kouluttamisesta, toteut­­tami­sesta sekä valvon­nasta. Olemme ratkaisemassa laajaa sisäilmaongelmaa Suomessa ja jatkossa myös kansainvälisesti.

Markki­noiden laa­jin ja moni­puoli­sin puhtau­denhal­linnan osaa­minen

Hoi­damme kaikki puh­tau­den­­hal­lin­taan liit­­tyvät työt kymme­­nien tuhan­­sien neliö­­­metrien kokoi­­sista kauppa­­­keskuk­­sista läh­­tien aina erit­­täin haasta­viin jopa sato­jen tuhan­­sien m³:n kokoi­­siin P1-luokan loppu­­­siivous­­­kohtei­­siin. Olemme mukana P1-hank­­keissa puhtau­den­hal­­linnan suunnit­­­telus­ta alka­en aina val­miin projek­­tin luovut­­­tami­seen saak­kaP1-siivouksen lisä­ksi koulu­­tamme, suunnit­telemme ja valvomme P1-puhtau­den­­hal­lin­taan liit­tyviä asioita rakenta­jille ja rakennut­tajille. Reaali­aikainen olo­suhde­seuranta-palve­lumme rakenta­misen aikana sekä käytössä olevassa raken­nuk­sessa auttaa saavut­tamaan ja yllä­pitä­mään tavoit­teen mukaisen (S1/S2) sisä­ilman laadun. Toimi­tamme monipuoli­sesti yritys­siivouk­set, toimi­­tilasii­voukset sekä liike­tila­siivouk­set 10 vuoden kokemuk­sella. Asiakas­­­kuntaam­me kuulu­­vat muun muassa yksityi­set ja julki­set raken­­nutta­­jat, kiin­teistö­sijoit­tajat, kiin­teistö­jen omis­tajat, raken­­nus­­liik­­keet, talo­­yhtiöt, lääkä­ri­ase­mat ja eri­lai­set seniori­­­palve­lui­ta tuot­­tavat toimi­­jat sekä hyvin­­­vointi­­kes­kuk­set ja liikun­­ta­pai­kat.

 

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Haetaan P1 asiantuntijaa.
paikat.te-palvelut.fi/tpt/9284676?searchPhrase=9284676&announced=0&leasing=0&sort=1
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

H&H tarjoaa kaikki työmaan tarvitsemat palvelut raivaukseen, rakennussiivoukseen, loppusiivoukseen, P1 asiantuntijapalveluihin/-koulutukseen ja vaikkapa graaniittitehosteseinän pesuun liittyen. Ja luonnollisesti kautta koko Suomen. Syksyllä paletti vahvistuu reaaliaikaisella olosuhdevalvonnalla. Keskeisin tavoitteemme on auttaa asiakasta tekemään parempaa businesta. ... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

OULU! Tarjolla töitä heti 3-4 täysiaikaiselle rakennussiivoojalle Oulussa! Mahdollisuus työllistyä vakituisesti. Kiinnostuitko itse tai tunnetko jonkun jota voisi kiinnostaa? Saa jakaa! Yhteys Ville Pursiainen: 044-7233500/ ville.pursiainen@puhtaudenhallinta.fi

Ps. Työturvakortti välttämätön.
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.