Slide background
Slide background
Slide background

H&H puhtauden­hallinta yhdistää perin­teisen siivous­liike­toimin­nan, asian­tuntija­palve­lut sekä digi­tali­saation tuomat mahdol­lisuudet ainut­laatui­seksi palvelu­konsep­tiksi. Olemme mukana kai­kissa raken­­nuksen elin­­kaaren vai­­heissa vastaa­­massa puhtau­­den­hallin­­nan vastuul­­lisesta suunnit­­telusta, toteut­­tami­sesta sekä valvon­nasta.

Toi­mimme ainut­laatui­sella elin­kaari­mallilla mikä tarkoit­taa sitä että yhdis­tämme pro­jekti­osaami­sen ja puhtau­denhal­lintaan liit­tyvän suunnit­teluosaa­misen pit­kään käytän­nön kokemuk­seen erilais­ten projek­tien toteut­tamises­ta. Osaamises­tamme ja kokemuk­sestam­me hyöty­vät raken­nutta­jat, raken­tajat sekä tilo­jen käyttä­jät ja omista­jat lisään­tyneen kustan­nustehok­kuuden sekä esimer­kiksi puhtaam­man sisä­ilman myötä. Koke­nut ja koulu­tettu organi­saati­omme toteut­taa vaati­vimmat­kin hank­keet tyytyväi­syys­takuul­la.

Markki­noiden laa­jin ja moni­puoli­sin puhtau­denhal­linnan osaa­minen

Hoi­damme kaikki puh­tauden­­hallin­taan liit­tyvät työt kymme­nien tuhan­sien neliö­­metrien kokoi­sista kauppa­­keskuk­sista läh­tien aina erit­täin haasta­viin jopa sato­jen tuhan­sien m³:n kokoi­siin P1-luokan loppu­­siivous­­kohtei­siin. Olemme mukana P1-hank­keissa puhtau­den­hal­linnan suunnit­­telus­ta alka­en aina val­miin projek­tin luovut­­tami­seen saak­ka. P1-konsul­toin­nin ja -toimitus­­projek­tien lisä­ksi koulu­tamme P1-puhtau­den­hal­lintaa yhteis­­työssä alan oppi­laitos­ten kanssa. Osaam­me niin eri­lais­ten tuo­tanto- ja toimi­tilojen siivouk­set, kuin vaik­kapa asep­tiset- ja elin­tarvike­­hygieni­set siivouk­set. Asiakas­­kuntaam­me kuulu­vat julki­set raken­nutta­jat, raken­nus­­liik­keet, talo­yhtiöt, lääkä­riase­mat ja eri­laiset seniori­­palvelui­ta tuot­tavat toimi­jat sekä hyvin­­vointi­kes­kukset ja liikun­ta­paikat.

 

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.