Vuonna 2006 perustettu H&H puhtauden­hallinta yhdistää perin­teisen siivous­liike­toimin­nan, asian­tuntija­palve­lut sekä digi­tali­saation tuomat mahdol­lisuudet ainut­laatui­seksi palvelu­konsep­tiksi. Olemme mukana kai­kissa raken­­nuksen elin­­kaaren vai­­heissa vastaa­­massa puhtau­­den­hallin­­nan vastuul­­lisesta suunnit­­telusta, kouluttamisesta, toteut­­tami­sesta sekä valvon­nasta. Olemme ratkaisemassa laajaa sisäilmaongelmaa Suomessa ja jatkossa myös kansainvälisesti.

Markki­noiden laa­jin ja moni­puoli­sin puhtau­denhal­linnan osaa­minen

Hoi­damme kaikki puh­tau­den­­hal­lin­taan liit­­tyvät työt kymme­­nien tuhan­­sien neliö­­­metrien kokoi­­sista kauppa­­­keskuk­­sista läh­­tien aina erit­­täin haasta­viin erikoispuhdistuksiin ja jopa sato­jen tuhan­­sien m³:n kokoi­­siin P1-luo­kan rakennussiivous ja loppu­­­siivous­­­kohtei­­siin. Olemme mukana P1-hank­­keissa puhtau­den­hal­­linnan suunnit­­­telus­ta alka­en aina val­miin projek­­tin luovut­­­tami­seen saak­kaP1-siivouksen lisä­ksi koulu­­tamme, suunnit­telemme ja valvomme P1-puhtau­den­­hal­lin­taan liit­tyviä asioita rakenta­jille ja rakennut­tajille kautta koko Suomen.  eGate Smart Building Innovation olo­suhde­seuranta-palve­lumme auttaa saavut­tamaan ja yllä­pitä­mään laadukkaan sisä­ilmaston niin raken­tamisen aikana kuin käy­tössä olevassa raken­nuksessa. Toimi­­tamme monipuoli­sesti yritys­­siivouk­settoimi­­tilasii­voukset sekä liike­­tila­­siivouk­set yli 10 vuoden koke­muk­sella. Asiakas­­­kuntaam­me kuulu­­vat toimitila-asiakkaiden lisäksi muun muassa julkiset raken­­­nutta­­jat, rakennus­liikkeet sekä työmaan tai rakennuksen olosuhteita valvovat toimijat

 

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

pe joulu 7th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

www.siivouspalvelua.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

to joulu 6th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

eGate ja iDiD ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla työmaiden ja rakennusten olosuhdetiedot saadaan tuotua automaattisesti infonäytöille. Integraatio tuo esim. tiedon betonin kuivumisesta ja muista rakennusaikaisista olosuhteista reaaliajassa työmaan infonäytölle.

Myös esim. koulun tai kunnan muiden rakennusten sisäilman laadun seuranta helpottuu integraation avulla. Lue lisää www.idid.fi/ajankohtaista/posts/2018/december/naeyttaevaeae-olosuhdevalvontaa-ididin-ja-egaten-yh...
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.