Lisätietoja P1-koulutuksesta

Koulu­tuksessa yhdis­tetään ainut­laatui­sella tavalla H&H:n laaja-alainen käytännön P1-kokemus ja teoria­osaaminen. Osallis­tujalle syntyy koulu­tuksen myötä ymmärrys siitä, miten kokonais­valtainen P1-hallinta vaikut­taa työmaan kannat­tavuu­teen, tehok­kuu­teen ja toimin­nalli­suuteen.

P1-puhtauden­hallin­taa toteu­tetaan tiloissa, joissa pyritään sisä­ilmasto­luokkien S2 ja S1 mukaisiin hyviin sisä­ilma­olo-suhtei­siin. Puhdas sisä­ilma koskee raken­nuksen loppu­käyttäjiä ja toisaalta parantaa muun muassa työ­maan työturval­lisuutta.

Puhtau­denhal­lintaan liittyy oleel­lisesti logis­tiikan toimi­vuus ja tehok­kuus. Kaikki lähtee sisään tulevien ja ulos vietävien tavaroiden oikea-aikaisista toimituk­sista. Logistiikan tehokkuus ja oikea-aikaisuus on onnis­tuneen puhtaude­nhallinnan lähtö­kohta. Hyvin suunni­teltu P1-kokonaisuus säästää merkittä­västi projektin kustan­nuksia ja siten hyödyntää kaikkia projektin osapuolia. Lisäksi P1-statuksen omaava organi­saatio saa kilpailu­etua suhteessa kilpaili­joihin tilaa­jien vaatimus­tason kiristy­essä.

Tekemämme selvityk­sen perus­teella rakennus­projektien tilaa­jat tulevat jat­kossa vaati­maan projek­teilta ja niitä teke­viltä urakoitsi­joilta kokonais­valtaista P1-puhtauden­hallintaan liit­tyvää osaa­mista selvästi nykyistä enemmän.

Takaisin P1-koulutukset -sivulle »

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

keskiviikko 16.1.2019

H&H puhtaudenhallinta

Tehokaksikko kävi tekeen ison vahauskeikan! Kohde oli haastava jossa oli montaa eri lattiamateriaalia, jotka vaati eri menetelmät ja aineet. Vikassa kuvassa näkyy kuinka likaiset ja mattapintaiset lattiat olivat, osa oli vielä likaisempia. 12h siihen meni, mutta kyllä nyt kiiltää!! 👍 ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.