Lisätietoja P1-koulutuksesta

Koulu­tuksessa yhdis­tetään ainut­laatui­sella tavalla H&H:n laaja-alainen käytännön P1-kokemus ja teoria­osaaminen. Osallis­tujalle syntyy koulu­tuksen myötä ymmärrys siitä, miten kokonais­valtainen P1-hallinta vaikut­taa työmaan kannat­tavuu­teen, tehok­kuu­teen ja toimin­nalli­suuteen.

P1-puhtauden­hallin­taa toteu­tetaan tiloissa, joissa pyritään sisä­ilmasto­luokkien S2 ja S1 mukaisiin hyviin sisä­ilma­olo-suhtei­siin. Puhdas sisä­ilma koskee raken­nuksen loppu­käyttäjiä ja toisaalta parantaa muun muassa työ­maan työturval­lisuutta.

Puhtau­denhal­lintaan liittyy oleel­lisesti logis­tiikan toimi­vuus ja tehok­kuus. Kaikki lähtee sisään tulevien ja ulos vietävien tavaroiden oikea-aikaisista toimituk­sista. Logistiikan tehokkuus ja oikea-aikaisuus on onnis­tuneen puhtaude­nhallinnan lähtö­kohta. Hyvin suunni­teltu P1-kokonaisuus säästää merkittä­västi projektin kustan­nuksia ja siten hyödyntää kaikkia projektin osapuolia. Lisäksi P1-statuksen omaava organi­saatio saa kilpailu­etua suhteessa kilpaili­joihin tilaa­jien vaatimus­tason kiristy­essä.

Tekemämme selvityk­sen perus­teella rakennus­projektien tilaa­jat tulevat jat­kossa vaati­maan projek­teilta ja niitä teke­viltä urakoitsi­joilta kokonais­valtaista P1-puhtauden­hallintaan liit­tyvää osaa­mista selvästi nykyistä enemmän.

Takaisin P1-koulutukset -sivulle »

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Facebook

perjantai 10.5.2019

H&H puhtaudenhallinta

HELSINKI!

Työhön osallistuva työnjohtaja hakusessa!

Odotamme sinulta:
-kokemusta rakennusalalta, rakennussiivouksesta ja loppusiivouksesta P1 ja muut kohteet
-kokemusta urakkalaskennasta
-kokemusta kohteen siivouksen aikatauluttamisesta
-kokemusta työnjohtotehtävistä
-rekrytointikokemus katsotaan eduksi
-kokemusta raportoinnista ja budjetoinnista
-perus tietoteknisiä taitoja
-jämäkkää työotetta
-organisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
-kentällä tekemistä, asiakkaiden parissa.
-itsenäistä vastuunkantoa
-vuorovaikutustaitoja ja aktiivista otetta
-hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja
-kykyä olla mukana kentällä tarpeen vaatiessa
-tehtävässä vaaditaan B-ajokortti

Tarjoamme sinulle:
-vakituisen työn kasvavassa kotimaisessa yrityksessä
-ammattilaisten tuen työllesi
-tietokoneen ja puhelimen

Hakemukset:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

perjantai 10.5.2019

H&H puhtaudenhallinta

HELSINKI!

Haemme osaavia, omatoimisia loppusiivoojia/rakennussiivoojia. Sinun täytyy pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös olemaan osana tiimiä.

Edellytämme voimassa olevaa työturvakorttia sekä aikaisempaa kokemusta rakennus-ja loppusiivouksista.

Tarjoamme sinulle erittäin motivoivan työympäristön, työtiimin sekä mahdollisuuden kehittyä monipuolisemmaksi alan osaajaksi.

Kohteessa saat asiaan kuuluvan perehdytyksen ja ohjauksen työtehtäviisi.

Hakemukset: tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
tai
www.puhtaudenhallinta.fi/rekrytointi/tyontekijaksi/

Kohteesta ja työtehtävistä voit kysyä lisää, yhteystiedot alla.

Työnjohtaja Tarja Liikamaa
tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
p.044 7233503

Tuotantojohtaja Riitta Pitkänen
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi
p.044 7233504
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

keskiviikko 1.5.2019

H&H puhtaudenhallinta

Iloista vappua kaikille! ☺️

PS. Kesätyöpaikkoja edelleen auki!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.