Rakennuttajat

H&H puhtauden­hallinta tarjoaa rakennut­tajille raken­nuksen elinkaaren mittaisen täyden palvelun kaikissa puhtauden­hallintaan liitty­vissä asioissa suunnit­telusta ja sen ohjauk­sesta aina työn aikaiseen P1-valvon­taan ja viimeiseen puhtaus­tason mittaukseen asti. Kokonais­valtainen palve­lumme kattaa kaikki osa-alueet hankkeen P1-suunnit­telusta alkaen aina valmiin raken­nuksen luovutu­kseen ja käytön­aikaiseen puhtauden­hallintaan liittyen. Yhdis­tämme ainut­laatuisella tavalla pitkän käytän­nön kokemuksen vaati­vimmista projek­teista vahvaan asian­tunti­ja­osaamiseen tavalla johon muut eivät pysty.

eGate smart building innovation –konseptin myötä tarjo­amme syksystä 2017 alkaen raken­nustyömaan olosuh­teiden reaali­aikaisen, langat­toman 24/7 olosuh­teiden seuannan/-anturoinnin. Lattia­valun langat­tomalla anturoin­nilla (RH-T) voidaan ennakoida ja suunni­tella sekä valvoa aiempaa selvästi kustan­nustehok­kaammin ja tehok­kaammin valun pinnoi­tukseen liitty­vät aika­taulut ja –asiat. Ilmasta voidaan mitata lämpötilan, suhteel­lisen kosteuden ja hiili­dioksidi­tasojen ohella myös tervey­delle vaaral­liset partik­kelit (PM 0,4-13) sekä työmaan ilmassa olevat suuremmat partik­kelit (PM 0,8-40). Tarjoamme myös ensim­mäisenä Suomessa luotet­tavan reaali­aikaisen TVOC-anturoinnin työmaille.

Palvelun avulla työmaan aikaisia olosuh­teita voidaan valvoa ja niihin liittyvä data saadaan talteen. Kerty­vällä datalla voidaan kehit­tää rakenta­misen prosesseja, kilpailutus­prosessia ja laadun­valvontaan liit­tyviä proses­seja/toimin­tatapoja.

Tarjoamme P1-koulutukset sekä verkossa (www.e-mentor.fi) että paikan päällä asiak­kaan luona. Olemme rakenta­­neet ainut­­laatuisen koulu­tus­koko­­naisuuden hyödyn­­tämään P1 -raken­nus­projek­­tissa mukana olevia toimi­­joita. Koulu­­tuksen keskeinen tavoite on luoda rakennus­­projektin projektin­­johdol­le/-suun­nit­teli­joille kokonais­­valtainen käsitys siitä, mitä P1 käytän­­nössä tarkoit­taa ja käydä läpi muun muassa se mitä kustan­nus­säästöjä hyvällä P1-suunnit­­telulla ja -toteutuk­­sella voidaan rakennus­­projek­tissa saavuttaa.

Palvelut rakennuttajille:

 • Älykäs eGate olosuhdevalvonta-konsepti
 • P1-suunnittelu
 • P1-mittaukset ja näihin liittyvä raportointi
 • Puhtausluokan P1-määrittely ja ohjeistus projektin käyttöön ja urakka-asiakirjoihin
 • Työmaan puhtaudenhallinnan tilan seuranta- ja raportointipalvelut
 • P1-ilmanvaihtoasennusolosuhteiden ja -tapojen seuranta ja ohjaus
 • P1-koulutus ja -konsultointi »
 • IV-kanaviston sisäpintojen puhtauden mittaus
 • IV-kanavien puhdistus/desinfiointi
 • Toimintakoetta edeltävän P1-puhtaustason arviointi ja mittaus
 • Vastaanottoa edeltävän P1-puhtaustason arviointi ja mittaus
 • Rakennustyömaan vaihekuvaukset:
  Palvelu sisältää työmaan yli­lento­kuvaukset (video/still) sovitun rytmin mukai­sesti sekä valmiiksi editoidun materiaalin. Katso lisää: www.flyover.fi »

Esitteet:

Tarjouspyynnöt/lisätiedot:

Jarkko Haukijärvi
H&H puhtaudenhallinta
044-5833410
info@puhtaudenhallinta.fi

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

OULU! 2 täysiaikaista rakennussiivoojaa tarvitaan heti töihin!:) yhteydenotot: Ville Pursiainen/ ville.pursiainen@puhtaudenhallinta.fi

Jos sinulla on tuttuja Oulussa niin olisi hienoa jos jakaisit tämän heille.
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.