Rakennus­logis­tiikan ja puhtauden­hallinnan moniosaaja

H&H Puhtauden­hal­linta on raken­­nuksen elin­­kaaren aikai­seen puhtau­den­­­hallin­­taan erikois­­­tunut yritys. H&H on mukana P1-hank­­keissa niiden suun­nittelu­­­vaiheesta alkaen aina val­miin pro­­jektin luovut­­­tamiseen saakka. Toimis­tomme sijait­sevat Tampereella, Helsingissä ja Kuopiossa. Hoidamme kaikki rakennus­työmaan sisä­logis­tiikkaan, P1-puhtauden­hallintaan ja P1-asian­tuntija­palveluihin liittyvät työt kautta koko Suomen.

H&H on vastan­­nut pienten, keski­­­kokois­­ten ja massi­i­­visten rakennus­logistiikka­projektien suun­nit­te­lusta, johta­mi­sesta ja toteut­­ta­misesta vuodesta 2006. Tarjo­­amme asiak­kail­­­lemme lisäksi P1-konsul­­­toinnin, -mittau­k­set ja -rapor­toinnit. Asiak­kai­­siimme kuulu­vat käytän­­­nössä kaikki merkit­­­tävät raken­nut­­ta­jat ja rakennus­­­liikkeet Suomessa. H&H on mm. Hel­singin Tila­keskuksen 1. P1-konsultti.

Tutustu referensseihimme: www.puhtaudenhallinta.fi/referenssit »
eGate olosuhdevalvontapalvelut: www.e-gate.fi »

P1-asiantuntija­palvelut, TR-mittaukset ja erikois­puhdistukset

Koulutamme rakentajia ja rakennut­tajia. Olemme rakenta­­­neet ainut­­­laatuisen koulu­tus­­koko­­naisuuden hyödyn­­­tämään P1-rakennus­­­projek­­tissa mukana olevia toimi­­joita. Koulu­­­tuksen keskeinen tavoite on luoda rakennus­­­projektin projektin­­­johdolle/-suunnit­teli­­joille kokonais­­valtainen käsitys siitä, mitä P1 käytän­­n­össä tarkoit­taa ja käydä läpi muun muassa se mitä kustannus­­säästöjä hyvällä P1-suunnit­­­telulla ja -toteu­tuk­sella voidaan rakennus­­­projektissa saavuttaa.

Hoidamme työ­maille myös TR-mit­tausten toteut­tamisen sekä erikois­puhdis­tukset laajalla reper­tuaarilla.

H&H on mukana Tilaajavastuu.fi -palve­lussa ja pidämme erityisen tärkeänä kaikkien yhteis­­kunnallisten velvoit­­teiden asian­­mukaista hoita­mista. Meille on selvää myös se, että kaikilla työnteki­­jöillämme on Valtti-kortit ja muut asiaan kuuluvat varus­teet ja -välineet työmaal­­lesi tullessaan. Jokai­­sella työmaalla työsken­­telee käytän­­nössä täysi­­aikainen työn­johta­jamme.

Toimitamme rakennusliike­asiakkaillemme:

 • Työmaan sisälogistiikan palvelut
 • Rakennussiivous/raivaus
 • Rakennusapumiehen työt
 • Tavaran purut (esim. lavatavara sisällä)
 • Suojaukset ja suojausten poistot (esim. lattioiden kevytsuojat)
 • Työmaan ulko­alueiden raivaus- ja siivoustyöt
 • P1/P2-luokan loppu­­siivoukset
 • TR-mittaukset
 • P1-koulutukset
 • P1-valvonta, -mittaukset ja -raportointi
 • Väistötilojen P1-siivoukset, -mittaukset, -raportoinnit
 • Puhtauden­hal­linta­­suunnitelmien laati­minen yhteis­­työssä rakennus­­liik­­keen/raken­nut­tajan projektin­­johdon kanssa
 • Peruspesut, vahaukset
 • Erikois­puhdistukset (hajunpoistot, home­siivoukset, kalma­siivoukset, pintojen erikois­puhdistukset…)
 • Rakennus­työmaan vaih­ekuvaukset:
  Palvelu sisältää työmaan yli­lento­kuvaukset (video/still) sovitun rytmin mukai­sesti sekä valmiiksi editoi­dun materi­aalin. Katso lisää: www.flyover.fi »

 

Esitteet/Tilaajavastuuraportti:

Tarjouspyynnöt/lisätiedot:

Jarkko Haukijärvi
H&H puhtaudenhallinta
044-5833410
info@puhtaudenhallinta.fi

 

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Facebook

maanantai 19.8.2019

H&H puhtaudenhallinta

Hämeenlinna / sen lähialueet!

Tulepa meidän joukkoon rakennussiivoomaan, jos sinulta löytyy rakennussiivous-kokemus ja voimassaoleva työturvallisuuskortti. 3:s kriteeri turvaselvitysten vuoksi on Suomen kansalaisuus.
2 tekijää haetaan tällä hetkellä, ja paikat täytetään heti sopivien tekijöiden löydyttyä!

Hakemukset: riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

perjantai 26.7.2019

H&H puhtaudenhallinta

Hoxis poxis vaan kaikki te täällä! :)

Tiesittehän, että meiltä saat tilattua kaikki siivoukset eli esimerkiksi:
- ylläpito-siivoukset Siivouspalvelu H&H:lta Pirkanmaalle (Hanna)
- projekti- ja erikoissiivoukset (mm. betoniroiskeet, kalmasiivoukset), sekä sisälogistiikka-työt H&H Puhtaudenhallinnalta (Laura ja Riitta) ympäri Suomen

Ota siis yhteyttä Hanna Suoniemeen, Laura Luukkoseen tai Riitta Pitkäseen ja takaamme, että hommat hoituvat niin, ettei SINUn tarvitse murehtia enää mistään! :)

Hanna 044 7233507 www.siivouspalvelua.fi/yhteystiedot/

Laura 044 7233505
Riitta 044 7233504
www.puhtaudenhallinta.fi/yhteystiedot/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

torstai 25.7.2019

H&H puhtaudenhallinta

KOTKA!!!
Pikainen tarve ahkerille ja luotettaville rakennusapulaisille. Työhön kuuluu mm haalausta, suojausten laittoa, tavaransiirtoa, siivousta.
Työt alkaa heti ja kestää n. 1-2kk! Työturvallisuuskortti vaaditaan.
Soita tai laita heti viestiä!
laura.luukkonen@puhtaudenhallinta.fi
Laura 0447233505
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.