Uutiset

Muutoksia e-mentor.fi -verkkokaupan hinnoitteluun

www.e-mentor.fi P1-verkko­koulu­tusten hinnoit­telua muutettu asiak­kaiden palaut­teen pohjalta 16.10.2017 teh­dyistä ostok­sista alkaen. Yksit­täisen koulu­tuksen alin kappa­lehinta on jatkossa 49,00 €/kpl (alv 0%) ja ylin hinta yksit­täin ostettuna 89,00 €/kpl (alv 0%). Mikä e-mentor on? Katso lisää: www.e-mentor.fi/tietoa-meista

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

H&H Kasvaja-yritysten joukkoon

H&H:n toiminta on ollut viime vuodet kasvu­johteista. Tämä on näky­nyt käytän­nössä uusina toimi­pis­teinä ja -alueina sekä uusina työ­paik­koina koko Suomen laa­jui­sesti. Jatkossa yhtiön toi­minta tulee edel­leen kasva­maan ja laajen­tumaan sekä nykyis­ten että myös inno­vatii­visten smart buiding palve­luiden kehit­tämisen ja kaupal­listamisen […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

Rahoituskierros: eGate smart building innovation

Rahoituskierros: eGate smart building innovation – projektin edetessä vahvasti kohti kaupallista vaihetta, on aika käynnistää oman pääoman vahvistamiseen liittyvä 1. kierros. Tarkoi­tuk­­sena on rahoit­­taa orgaa­­nisen kas­vun ohel­la eri­tyi­­sesti eGate smart buil­­ding inno­­vation -kon­­sep­tin kau­pal­­lis­ta­­mista, kehit­­tä­mistä ja -kansain­­välis­­tymistä. Palve­­lu­kon­­septi ete­nee pilo­­tointi­­vai­­heesta kaupal­­liseen vai­­hee­­seen […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

Toiminimen muutos sekä toi­minto­jen uudel­leen järjes­täminen

Yhtiön projekti­liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

TamUn pelaajat pitävät Ratinan työmaata puhtaana

Yhteistyötä aidoim­millaan: TamUn pelaa­jat pitävät Rati­nan työ­maata puhtaana H&H:n ja Tampere Unitedin yhteis­työ ylit­tää perin­teisen sponso­roinnin monin­kertai­sesti. H&H:n toimis­tolla seura­taan tar­kasti jouk­kueen ottei­ta ja jouk­kueen pelaa­jistoa on jo toista vuotta töissä H&H:n työ­mailla. – TamUn tarina on minulle tuttu Mikan […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

Moision koululla testataan uudenlaista sisäilman seurantaa ja analytiikkaa

Ylö­järven kau­punki uuti­soi tänään H&H puhtau­denhal­linnan inno­vaati­osta nimeltä E-Gate smart building innovation, joka on pilot­tivai­heessa Moision kou­lulla. E-Gate on täysin uuden­lainen olo­suhde­valvon­nan rat­kaisu sisä­ilman seuran­taan ja seuran­tatie­tojen ana­lytiik­kaan. Lue koko artik­keli osoit­teessa: www.ylojarvi.fi/uutiset/moision-koululla-testataan-uudenlaista-sisailman-seurantaa-ja-analytiikkaa

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

TIEDOTE: Yhtiön aiheeton maksuhäiriömerkintä

Yhtiö on ryhtynyt toimiin asian­ajaja Kari Koskisen (Asian­ajo­toimisto Klingendahl Oy) joh­dolla takaisin­saanti­hake­muksen laati­miseksi Pirkan­maan Käräjä­oikeudelle asi­assa jossa yhtiön enti­nen ali­hankkija Tmi Vana on vel­konut lasku­saata­viaan yhtiöltä aiheet­tomasti. Perusteena takaisin­saanti­hakemuk­selle on se, että makset­tavaksi vaaditut laskut eivät ole olleet laskutus­kelpoisia. Yhtiöllä […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

Tehtävät vaihtuvat: Jarkko Haukijärvi toimitusjohtajaksi 1.3.17

Jarkko Haukijärvi siirtyy 1.3.2017 alkaen yhtiön toimitus­johta­jaksi. Mika Laakso­nen keskit­tyy vastaa­vasti haasta­viin projekti­myyntiin sekä myynnin ja tuotan­non tukemisen teh­täviin 1.3.2017 alkaen. Tavoit­teena on jatkaa yhtiön palvelu­liike­toiminnan voima­kasta kehit­tämistä, laajen­tumista sekä digitali­soitumista.

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset

eGate – Koska mielestämme kenenkään ei pitäisi sairastua sisäilmaongelmien takia

H&H:n ainut­laatui­sen olo­suhde­valvonta­konsep­tin nimi on nyt: eGate smart building innovation. Asen­namme parhail­laan järjes­telmäämme sekä rakennus­työmaille että käy­tössä oleviin raken­nuksiin eri puolella Suomea. eGate mahdol­listaa raken­nuksen olosuh­teiden reaali­aikaisen valvon­nan niin että sen avul­la voi­daan helposti todeta että raken­nuksen ilman­laatu on asian­mukaisessa kun­nossa. […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset Merkitty: , , ,

H&H Talonrakennusteollisuus Ry:n jäseneksi

H&H puhtauden­hallinta on hyväk­sytty Talon­rakennus­teollisuus Sisä-Suomen Piiri Ry:n jäse­neksi 20.12.2016 alkaen. Mielestäni sekä järjes­täyty­minen että toi­saalta myös verkos­toitu­minen muiden alan toimi­joiden kanssa on erit­täin tärkeää. Uskon että jäsenyy­destä saa­mamme lisä­arvon ohella voimme osal­tamme auttaa RT:n jäseniä laajan puhtau­den­hal­lintaan liit­tyvän osaami­semme […]

Lue lisää ›
Julkaistu kohteessa Uutiset
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

OULU! 2 täysiaikaista rakennussiivoojaa tarvitaan heti töihin!:) yhteydenotot: Ville Pursiainen/ ville.pursiainen@puhtaudenhallinta.fi

Jos sinulla on tuttuja Oulussa niin olisi hienoa jos jakaisit tämän heille.
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.