Uutiset

eGate – Koska mielestämme kenenkään ei pitäisi sairastua sisäilmaongelmien takia

  • 21
  •  
  •  


H&H:n ainut­laatui­sen olo­suhde­valvonta­konsep­tin nimi on nyt: eGate Smart Building Innovation. Asen­namme parhail­laan järjes­telmäämme sekä rakennus­työmaille että käy­tössä oleviin raken­nuksiin eri puolella Suomea.

eGate mahdol­listaa raken­nuksen olosuh­teiden reaali­aikaisen valvon­nan niin että sen avul­la voi­daan helposti todeta että raken­nuksen ilman­laatu on asian­mukaisessa kun­nossa. Rapor­toimme asiak­kaalle poikke­amista sisä­ilman laa­dussa jolloin sisä­ilmaa heiken­tävät tekijät voi­daan pois­taa tai niitä voidaan syste­maatti­sesti vähentää.

Konsepti etenee pilot­tivai­heesta kaupal­liseen vaihee­seen vuoden 2017 lop­puun men­nessä. Tavoit­teemme on se, että tulevaisuudessa Suomessa kukaan ei sai­rastu sisä­­ilmaongel­mien takia.

Jos olet kiin­nos­tunut saa­maan oman koh­teesi olo­suhde­valvon­nan pii­riin, ota yhteys alle­kirjoit­tanee­seen.

Jarkko Haukijärvi
info@puhtaudenhallinta.fi
044-5833410

Merkitty: , , ,
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Sunday, 17-Mar-19 14:17:13 PDT. The current time is Tuesday, 23-Apr-19 18:59:46 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.