Uutiset

eGate mukana OYS-TTR projektissa

eGate osallistuu OYS-TTR projektiin kuuluvaan RAKLIn kehitysklinikkaan, jossa haetaan ratkaisuja Turvallisen ja terveellisen rakentamisen palvelukokonaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

Lue lisää ›

Cramo ottaa käyttöön eGate Smart Building Innovation järjestelmän

Merkitty: , ,

Taysin lastenosasto 1:lle lelulahjoitus jouluna 2017

H&H puhtaudenhallinta on lahjoittanut useana vuotena peräkkäin leluja Taysin lastenosasto L01:lle. Näin tapahtui myös tänä vuonna. Lahjoituslelut on hankittu Tevellasta. Lahjoitukset lasten viihtyvyyteen ja viriketoimintaan ovat lastenosastolle tärkeitä. Lelut ovat lastenosastolla kovassa käytössä pikkupotilaiden sairaala-arkea ilostuttamassa. Sairaalassa ikävät asiat jäävät […]

Lue lisää ›

Muutoksia e-mentor.fi -verkkokaupan hinnoitteluun

www.e-mentor.fi P1-verkko­koulu­tusten hinnoit­telua muutettu asiak­kaiden palaut­teen pohjalta 16.10.2017 teh­dyistä ostok­sista alkaen. Yksit­täisen koulu­tuksen alin kappa­lehinta on jatkossa 49,00 €/kpl (alv 0%) ja ylin hinta yksit­täin ostettuna 89,00 €/kpl (alv 0%). Mikä e-mentor on? Katso lisää: www.e-mentor.fi/tietoa-meista

Lue lisää ›

H&H Kasvaja-yritysten joukkoon

H&H:n toiminta on ollut viime vuodet kasvu­johteista. Tämä on näky­nyt käytän­nössä uusina toimi­pis­teinä ja -alueina sekä uusina työ­paik­koina koko Suomen laa­jui­sesti. Jatkossa yhtiön toi­minta tulee edel­leen kasva­maan ja laajen­tumaan sekä nykyis­ten että myös inno­vatii­visten smart buiding palve­luiden kehit­tämisen ja kaupal­listamisen […]

Lue lisää ›

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation – projektin edetessä vahvasti kohti kaupallista vaihetta, on aika käynnistää oman pääoman vahvistamiseen liittyvä 1. kierros. Tarkoi­tuk­­sena on rahoit­­taa orgaa­­nisen kas­vun ohel­la eri­tyi­­sesti eGate Smart Buil­­ding Inno­­vation -kon­­sep­tin kau­pal­­lis­ta­­mista, kehit­­tä­mistä ja -kansain­­välis­­tymistä. Palve­­lu­kon­­septi ete­nee pilo­­tointi­­vai­­heesta kaupal­­liseen vai­­hee­­seen […]

Lue lisää ›

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

Toiminimen muutos sekä toi­minto­jen uudel­leen järjes­täminen

Yhtiön projekti­liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

Lue lisää ›

TamUn pelaajat pitävät Ratinan työmaata puhtaana

Yhteistyötä aidoim­millaan: TamUn pelaa­jat pitävät Rati­nan työ­maata puhtaana H&H:n ja Tampere Unitedin yhteis­työ ylit­tää perin­teisen sponso­roinnin monin­kertai­sesti. H&H:n toimis­tolla seura­taan tar­kasti jouk­kueen ottei­ta ja jouk­kueen pelaa­jistoa on jo toista vuotta töissä H&H:n työ­mailla. – TamUn tarina on minulle tuttu Mikan […]

Lue lisää ›

Moision koululla testataan uudenlaista sisäilman seurantaa ja analytiikkaa

Ylö­järven kau­punki uuti­soi tänään H&H puhtau­denhal­linnan inno­vaati­osta nimeltä E-Gate smart building innovation, joka on pilot­tivai­heessa Moision kou­lulla. E-Gate on täysin uuden­lainen olo­suhde­valvon­nan rat­kaisu sisä­ilman seuran­taan ja seuran­tatie­tojen ana­lytiik­kaan. Lue koko artik­keli osoit­teessa: www.ylojarvi.fi/uutiset/moision-koululla-testataan-uudenlaista-sisailman-seurantaa-ja-analytiikkaa

Lue lisää ›

TIEDOTE: Yhtiön aiheeton maksuhäiriömerkintä

Yhtiö on ryhtynyt toimiin asian­ajaja Kari Koskisen (Asian­ajo­toimisto Klingendahl Oy) joh­dolla takaisin­saanti­hake­muksen laati­miseksi Pirkan­maan Käräjä­oikeudelle asi­assa jossa yhtiön enti­nen ali­hankkija Tmi Vana on vel­konut lasku­saata­viaan yhtiöltä aiheet­tomasti. Perusteena takaisin­saanti­hakemuk­selle on se, että makset­tavaksi vaaditut laskut eivät ole olleet laskutus­kelpoisia. Yhtiöllä […]

Lue lisää ›
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Facebook

perjantai 14.6.2019

H&H puhtaudenhallinta

Kuopion porukan perjantaipäivän erilaiset maisemat 😎
Aurinkoista viikonloppua 🌞
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

keskiviikko 12.6.2019

H&H puhtaudenhallinta

KUOPIO!!!

Nyt pikainen tarve Kuopioon rakennussiivoojalle!
Kyseessä kokoaikainen ja yli vuoden kestävä työmaa!
Jos takataskussa työturvallisuuskortti ja kokemusta rakennustyömaan elämästä, soita heti työnjohdolle, paikka täytetään pian!!
Raili Mykkänen 0447450876
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

tiistai 4.6.2019

H&H puhtaudenhallinta

Uusimaa ohoi!!

Tarjolla olisi ammattitaitoisille, ripeille ja luotettaville loppusiivoojille pari paikkaa auki!
Työt alkaa elokuun alussa viimeistään Helsingissä ja jatkuu eri kohteissa ympäri pääkaupunki seutua.
Jos omaat kokemusta, taitoa, työturvakortin ja aitoa halua tehdä laadukasta työtä hyvässä porukassa niin laita itsestäsi meiliä työnjohdolle!
Haastattelut aloitetaan pian! 😊
tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.