Uutiset

Taysin lastenosasto 1:lle lelulahjoitus jouluna 2017

H&H puhtaudenhallinta on lahjoittanut useana vuotena peräkkäin leluja Taysin lastenosasto L01:lle. Näin tapahtui myös tänä vuonna. Lahjoituslelut on hankittu Tevellasta. Lahjoitukset lasten viihtyvyyteen ja viriketoimintaan ovat lastenosastolle tärkeitä. Lelut ovat lastenosastolla kovassa käytössä pikkupotilaiden sairaala-arkea ilostuttamassa. Sairaalassa ikävät asiat jäävät […]

Lue lisää ›

Muutoksia e-mentor.fi -verkkokaupan hinnoitteluun

www.e-mentor.fi P1-verkko­koulu­tusten hinnoit­telua muutettu asiak­kaiden palaut­teen pohjalta 16.10.2017 teh­dyistä ostok­sista alkaen. Yksit­täisen koulu­tuksen alin kappa­lehinta on jatkossa 49,00 €/kpl (alv 0%) ja ylin hinta yksit­täin ostettuna 89,00 €/kpl (alv 0%). Mikä e-mentor on? Katso lisää: www.e-mentor.fi/tietoa-meista

Lue lisää ›

H&H Kasvaja-yritysten joukkoon

H&H:n toiminta on ollut viime vuodet kasvu­johteista. Tämä on näky­nyt käytän­nössä uusina toimi­pis­teinä ja -alueina sekä uusina työ­paik­koina koko Suomen laa­jui­sesti. Jatkossa yhtiön toi­minta tulee edel­leen kasva­maan ja laajen­tumaan sekä nykyis­ten että myös inno­vatii­visten smart buiding palve­luiden kehit­tämisen ja kaupal­listamisen […]

Lue lisää ›

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation – projektin edetessä vahvasti kohti kaupallista vaihetta, on aika käynnistää oman pääoman vahvistamiseen liittyvä 1. kierros. Tarkoi­tuk­­sena on rahoit­­taa orgaa­­nisen kas­vun ohel­la eri­tyi­­sesti eGate Smart Buil­­ding Inno­­vation -kon­­sep­tin kau­pal­­lis­ta­­mista, kehit­­tä­mistä ja -kansain­­välis­­tymistä. Palve­­lu­kon­­septi ete­nee pilo­­tointi­­vai­­heesta kaupal­­liseen vai­­hee­­seen […]

Lue lisää ›

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

Toiminimen muutos sekä toi­minto­jen uudel­leen järjes­täminen

Yhtiön projekti­liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

Lue lisää ›

TamUn pelaajat pitävät Ratinan työmaata puhtaana

Yhteistyötä aidoim­millaan: TamUn pelaa­jat pitävät Rati­nan työ­maata puhtaana H&H:n ja Tampere Unitedin yhteis­työ ylit­tää perin­teisen sponso­roinnin monin­kertai­sesti. H&H:n toimis­tolla seura­taan tar­kasti jouk­kueen ottei­ta ja jouk­kueen pelaa­jistoa on jo toista vuotta töissä H&H:n työ­mailla. – TamUn tarina on minulle tuttu Mikan […]

Lue lisää ›

Moision koululla testataan uudenlaista sisäilman seurantaa ja analytiikkaa

Ylö­järven kau­punki uuti­soi tänään H&H puhtau­denhal­linnan inno­vaati­osta nimeltä E-Gate smart building innovation, joka on pilot­tivai­heessa Moision kou­lulla. E-Gate on täysin uuden­lainen olo­suhde­valvon­nan rat­kaisu sisä­ilman seuran­taan ja seuran­tatie­tojen ana­lytiik­kaan. Lue koko artik­keli osoit­teessa: www.ylojarvi.fi/uutiset/moision-koululla-testataan-uudenlaista-sisailman-seurantaa-ja-analytiikkaa

Lue lisää ›

TIEDOTE: Yhtiön aiheeton maksuhäiriömerkintä

Yhtiö on ryhtynyt toimiin asian­ajaja Kari Koskisen (Asian­ajo­toimisto Klingendahl Oy) joh­dolla takaisin­saanti­hake­muksen laati­miseksi Pirkan­maan Käräjä­oikeudelle asi­assa jossa yhtiön enti­nen ali­hankkija Tmi Vana on vel­konut lasku­saata­viaan yhtiöltä aiheet­tomasti. Perusteena takaisin­saanti­hakemuk­selle on se, että makset­tavaksi vaaditut laskut eivät ole olleet laskutus­kelpoisia. Yhtiöllä […]

Lue lisää ›

Tehtävät vaihtuvat: Jarkko Haukijärvi toimitusjohtajaksi 1.3.17

Jarkko Haukijärvi siirtyy 1.3.2017 alkaen yhtiön toimitus­johta­jaksi. Mika Laakso­nen keskit­tyy vastaa­vasti haasta­viin projekti­myyntiin sekä myynnin ja tuotan­non tukemisen teh­täviin 1.3.2017 alkaen. Tavoit­teena on jatkaa yhtiön palvelu­liike­toiminnan voima­kasta kehit­tämistä, laajen­tumista sekä digitali­soitumista.

Lue lisää ›

eGate – Koska mielestämme kenenkään ei pitäisi sairastua sisäilmaongelmien takia

H&H:n ainut­laatui­sen olo­suhde­valvonta­konsep­tin nimi on nyt: eGate Smart Building Innovation. Asen­namme parhail­laan järjes­telmäämme sekä rakennus­työmaille että käy­tössä oleviin raken­nuksiin eri puolella Suomea. eGate mahdol­listaa raken­nuksen olosuh­teiden reaali­aikaisen valvon­nan niin että sen avul­la voi­daan helposti todeta että raken­nuksen ilman­laatu on asian­mukaisessa kun­nossa. […]

Lue lisää ›
Merkitty: , , ,
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Sunday, 17-Mar-19 14:17:13 PDT. The current time is Friday, 22-Mar-19 10:03:34 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.