Uutiset

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation

  • 9
  •  
  •  

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation – projektin edetessä vahvasti kohti kaupallista vaihetta, on aika käynnistää oman pääoman vahvistamiseen liittyvä 1. kierros.

Tarkoi­tuk­­sena on rahoit­­taa orgaa­­nisen kas­vun ohel­la eri­tyi­­sesti eGate Smart Buil­­ding Inno­­vation -kon­­sep­tin kau­pal­­lis­ta­­mista, kehit­­tä­mistä ja -kansain­­välis­­tymistä. Palve­­lu­kon­­septi ete­nee pilo­­tointi­­vai­­heesta kaupal­­liseen vai­­hee­­seen vuoden 2017 aikana. Hank­keessa on mukana myös TEKES.

Tavoit­­teena on kerätä ensim­­mäi­sel­lä rahoi­­tus­­kier­­rok­­sella mini­­mis­sään 300.000 €:n oman pää­­oman ehtoi­nen rahoi­tus.

Toi­­veena yhtiön nykyi­­sillä omista­­jilla on se, että rahan li­­säksi mukaan saatai­­siin koke­­musta, osaa­­mista ja näke­­mystä eGate Smart Buil­­ding Inno­­vation -kon­­septin kaupal­­lista­­misen ja kehit­­tämi­­seen. Kaik­ki tieto­­taito liit­tyen kan­sain­­välis­­tymi­­seen, konsep­­toin­tiin, palve­­lumuo­­toi­­luun tulisi tar­peeseen.

Taustatietoa:

Jos kiin­nostuit, pyydän olemaan yhtey­dessä alle­kirjoit­taneeseen.

Jarkko Haukijärvi, MBA
H&H puhtaudenhallinta
+358 44-5833410
info@puhtaudenhallinta.fi
www.puhtaudenhallinta.fi

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

ma syys 24th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Kuopio!!
Nyt haetaan rakennussiivoukseen ja loppusiivous kohteisiin ahkeria ja luotettavia tekijöitä! Työt alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu keikka luonteisesti.
Työturvallisuus kortti vaaditaan!
Laura Luukkonen 0447233505
laura.luukkonen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

to syys 20th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Huomio JOENSUU!!
Lokakuun puolivälistä alkaen haetaan 1-2 täysipäiväistä rakennussiivooja! Työt jatkuu n.3kk.
Työturvallisuus kortti vaaditaan!
Laura Luukkonen 0447233505
laura.luukkonen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.